Courrier

  • Am Kader vun der Kommodos-Prozedur betr. d’Vergréisserung vun der Q8 Tankstell op der Lëtzebuergerstrooss hun e puer Memberen vun eisem Aktiounskomitee (biireng21 ass keng juristesch Persoun)e Recours ageluecht          projet lettre de réclamation Q8 revisited
  • Ufanks Februar ass e Bréif un de Minister vum MDDI dem Här François Bausch geschéckt ginn, an dem op d’Ëmgestaltung vun der N31 an op e Widersproch am Zesummenhang mam Centre Routier Sécurisé higewise gouf an ëm eng Ënnerriedung gebiede gouf    Bréif Minister Bausch Februar 2016
  • Enn Januar gouf e Bréif un de Schëfferot vun der Diddelenger Gemeng geschéckt, an dem ëm eng Entrevue gebiede gouf, fir verschidde Punkten vun der regionaler Verkéiersetude ze verdéiwen Demande entrevue Bourgmestre +Coll. Echev.